vdf

returnspolicy

Integritetspolicy

Din integritet och skyddet av alla dina personuppgifter är av största vikt för oss, och vi åtar oss att skydda dem genom att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder och använda alla rimligen tillgängliga medel.

Personuppgifter

ISCAR SVERIGE AB kan samla in vissa personuppgifter, såsom namn, e-postadress, bosättningsland och annan information som du väljer att dela med dig av när du använder webbplatsen.

Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter, men detta kan vara nödvändigt för att kunna använda tjänsterna och/eller funktioner på webbplatsen, såsom att göra inköp och få aktuell information om [ange varumärkesnamnet]s produkter.

Personuppgiftsansvarig

ISCAR ansvarar för de personuppgifter som du lämnar när du använder webbplatsen.

Rättsliga grunder för och syften med behandlingen av personuppgifter

Vi kan behandla personuppgifter baserat på bland annat i) genomförande av ett avtal ii) ett legitimt intresse, iii) fullgörande av en lagstadgad skyldighet eller iv) ditt samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter enbart baserat på samtycke har du rätt att när som helt dra tillbaka detta samtycke.

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

• Vi kan använda uppgifterna för statistiska ändamål och i marknadsföringssyfte, för att analysera och hantera dina preferenser och olika behov och för att kontakta dig i syfte att förse dig med uppgifter om våra produkter och deras funktioner, våra tjänster och/eller innehållet på vår webbplats.
• Vi kan även använda uppgifterna när detta krävs enligt tillämpliga lagar eller för rättsliga förfaranden. • Vår webbplats kan samla in viss information om användningen, såsom antal besökare och besöksfrekvensen. Dessa uppgifter kan vi enbart använda sammantagna, för att förbättra tillgången, tillgängligheten, de olika funktionerna och innehållet på webbplatsen och för att säkerställa att den tilltalar och används av så många användare som möjligt.

Vår webbplats och vissa av funktionerna på den kan använda viss teknik, såsom kakor, för att behandla statistiska uppgifter. Se vår kakpolicy för mer information om hur vi använder kakor.

Vi kan också använda funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Mer information om Google Analytics och dina rättigheter finns på www.google.com/policies/privacy/partners/.

Lagringstid

Vi sparar de personuppgifter som du lämnar så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla tjänster till dig avseende köp som du har gjort via webbplatsen, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att lagra dem längre.

Genom att fortsätta att använda webbplatsen eller någon del av den bekräftar du att du har läst och förstått vår integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du som registrerad person har följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

(i) Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter
(ii) Du kan begära att få dina personuppgifter rättade.
(iii) Du kan begära att få dina personuppgifter raderade.
(iv) Du kan begära att behandlingen ska begränsas.
(v) Du har rätt till dataportabilitet.
(vi) Du har rätt att göra invändningar mot profilering.
(vii) Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.
(viii) Du har rätt att återkalla ditt samtycke.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta ISCAR SVERIGE AB, Kungsangsvagen 17B, 751 08 Uppsala Box 845. Vi tar då ställning till om vi kan hörsamma din begäran och svarar dig snarast.

All information som vi erhåller via internet i samband med en transaktion eller ett avtal med dig betraktas generellt sett som konfidentiell, såvida den inte redan finns allmänt tillgänglig eller inte är konfidentiell till sin natur.

Spridning av personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter som behandlas för att du använder webbplatsen till andra företag i IMC-koncernen, att användas för samma syften som de ursprungligen insamlades för. Vi kan också sprida uppgifter till våra godkända distributörer och/eller återförsäljare för att underlätta transaktioner som du vill göra med oss, med målet att bättre tillgodose dina behov. Med undantag av ovanstående lämnar vi inte ut några uppgifter som vi får från dig till andra tredje parter utan ditt samtycke, och vi säljer inte och hyr inte ut några uppgifter som vi har fått från dig.

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje parter som antingen är belägna i Israel, ett land som tillförsäkrar en "adekvat dataskyddsnivå” enligt den europeiska dataskyddsförordningen, eller till tredje parter vilkas samröre med [ange varumärkesnamnet] inbegriper standardavtalsklausuler som enligt dataskyddsförordningen säkerställer en adekvat dataskyddsnivå.

Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om integritetspolicyn och/eller behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss via info@iscar.se© IMC International Metalworking Companies B.V. All Rights Reserved [May 2019]