vdf

Conditions of sale

Försäljningsvillkor

1. Definitioner

I dessa villkor används följande definitioner: säljare: den som säljer de varor som villkoren avser, köpare: det företag som köper varorna, även eventuella efterträdare till detta företag, varor: de varor, produkter och material som tillhandahålls av säljaren, orderbekräftelse: det dokument som säljaren utfärdar avseende köparens order, avtal: det avtal om leverans av de varor som köparen har beställt och som anges i säljarens orderbekräftelse.

2. Betalning

Normalt sett 30 dagar netto från fakturadatum, därefter utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen.

Övrigt enligt NL17

3. Priser, tullar och skatter

Enligt NL17

4. Leverans

De leveransdatum som anges i orderbekräftelserna kan justeras i rimlig omfattning.

Vid beställning före kl. 16:30 fraktfritt inom Sverige vid ett ordervärde överstigande 1500:- netto.

Övrigt enligt NL17

5. Äganderättsförbehåll

Enligt NL17

6. Anspråk och skyldigheter

Enligt NL17

7. Avtalsbrott

Om köparen inte betalar sina skulder till säljaren eller bryter eller förväntas bryta mot något avtal med säljaren, eller om köparen i) blir insolvent, ii) sammankallar ett möte med sina fordringsägare, iii) överlåter medel till sina fordringsägare eller iv) om ett konkursförfarande, insolvensförfarande, en rekonstruktion eller en likvidation ska inledas av eller mot köparen kan säljaren efter eget gottfinnande välja att 1) säga upp detta och andra avtal med köparen (utan att göra avkall på sina rättigheter att söka gottgörelse från köparen), 2) kräva att varor som köparen är i besittning av men inte har fått äganderätt till ska återlämnas och besöka köparens lokaler (eller lokaler som tillhör ett närstående bolag eller en agent hos vilken varorna finns), utan att göra sig skyldig till intrång eller tillmätas skadeansvar, i syfte att återta dessa varor, 3) skjuta upp leveranser som ska göras enligt detta avtal, 4) förklara att alla köparens utestående fakturor enligt detta eller något annat avtal har förfallit till betalning och/eller 5) sälja alla ej levererade varor eller en del av dessa utan föregående meddelande genom en offentlig och/eller privat försäljning. Köparen svarar för alla kostnader för sådan försäljning och ansvarar gentemot säljaren för eventuella belopp som inte utbetalas till säljaren.

8. Oberoende leveranser

Varje leverans av varor (utan att det påverkar säljarens rättigheter enligt punkt 7 ovan) betraktas som ett separat kontrakt, och eventuella uteblivna leveranser medför inte att skyldigheterna att leverera andra varor respektive att betala för dessa upphävs.

9. Annullering

Order avseende varor som helt eller delvis tillverkas enligt köparens specifikationer kan bara annulleras efter föregående skriftligt medgivande från säljaren, på villkor som innebär att säljaren kompenseras för eventuella förluster.

10. Överlåtelse

Köparens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får bara överlåtas efter uttryckligt skriftligt medgivande från säljaren.

11. Force majeure

Enligt NL17 under befrielsegrunder

12. Råd

Utan hinder av uttryckliga eller underförstådda bestämmelser i eller utanför detta avtal lämnar säljaren råd, rekommendationer, information, assistans och tjänster som rör varorna eller användningen av dem i god tro. De ska anses ha accepterats av köparen utan att detta medför några skyldigheter för säljaren, och köparen ska bekräfta att de är korrekta och tillförlitliga utifrån sin användning eller avsedda användning av varorna.

13. Hela avtalet

Detta avtal innehåller alla villkor som rör försäljningen av varorna. Vid en konflikt mellan villkoren i avtalet och någon bestämmelse i orderbekräftelsen ska den senare gälla. Köparen förbinder sig att inte i något syfte kränka, bestrida eller ifrågasätta rättigheter, patent, varumärken, äganderätter eller intressen, eller att direkt eller indirekt hjälpa eller möjliggöra för andra att göra detta. Ändringar eller åsidosättanden av bestämmelser i detta avtal är endast giltiga om de har utformats skriftligt och signerats av säljaren i förväg. Om en part avstår från att påtala en överträdelse från den andra partens sida ska detta inte tolkas som att parten fortsatt avstår från att påtala en eventuell senare överträdelse av samma bestämmelse eller en annan bestämmelse.

14. Tillämplig lag och skiljeförfaranden

Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband därmed, ska avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land. Om det tvistiga beloppet inte överstiger 50.000 EUR exklusive mervärdesskatt, eller motsvarande belopp i avtalsvalutan, ska dock tvisten avgöras av allmän domstol i säljarens land. Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i säljarens land.