vdf

Registrera

(Will be used as user name)

Om ISCAR SVERIGE ABs webbplats

Välkommen till ISCAR SVERIGE ABs webbplats (nedan kallad webbplatsen). Vi är glada att du visar intresse för ISCAR-produkter.

Du får tillgång till denna webbplats på nedanstående användningsvillkor, som om du accepterar dem utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och ISCAR SVERIGE AB. I dessa användningsvillkor avser "ISCAR" ISCAR SVERIGE AB, dess dotterbolag, närstående bolag, holdingbolag och andra juridiska personer var som helst i världen som ägs av eller står under gemensam kontroll av eller helt eller delvis äger ISCAR.

Du får använda denna webbplats under förutsättning att du godtar alla nedanstående bestämmelser. Vi kan när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra eller uppdatera dessa användningsvillkor samt de villkor och/eller bestämmelser som anges på webbplatsen. Du bör med jämna mellanrum gå tillbaka och kontrollera om användningsvillkoren har ändrats. Om du fortsätter att använda webbplatsen eller någon del av den efter det att ändringar av användningsvillkoren har offentliggjorts betyder detta att du accepterar dessa villkor och eventuella följande ändringar. Alla sådana ändringar blir automatiskt giltiga och tillämpbara vid den tidpunkt då vi först publicerar dem på webbplatsen.

Dessa användningsvillkor har företräde framför försäljningsvillkoren såvida inga lagkonflikter finns. Inget av dessa användningsvillkor medför att någon bestämmelse i ett separat och oberoende giltigt skriftligt avtal med ISCAR som du kan vara bunden av blir ogiltig.

Inga ändringar, raderingar, tillägg till eller avsteg från dessa användningsvillkor kan göras med hänvisning till parternas agerande. Användningsvillkoren kan endast ändras efter skriftligt medgivande av ISCAR SVERIGE AB.

Om du inte godkänner alla dessa villkor får du inte använda webbplatsen.

Beskrivning av tjänsten och användning av webbplatsen

Genom vår webbplats får användarna enkel tillgång till information om våra produkter som underlag för beställning av de produkter som finns förtecknade på webbplatsen, samt aktuell information om våra erbjudanden och tjänster (nedan kallade tjänsterna). Användningen av webbplatsen regleras av de användningsvillkor och andra villkor som anges ovan och här nedan.

Upphovsrätt, varumärken och äganderätt

De uppgifter som återfinns på och/eller hänvisas till på dessa sidor, bland annat angående patent, varumärken, registrerade varumärken, upphovsrätt, logotyper, handelsnamn, ritningar, bilder, mönster, namn, material, innehåll, programmering, databaser, resurser, länkar, beskrivningar av internetresurser och andra dokument eller uppgifter som kan omfattas av äganderätt och/eller immateriell äganderätt tillhör uteslutande ISCAR SVERIGE AB.

Om vi inte särskilt anger och skriftligen godkänner detta får inga sådana uppgifter helt eller delvis dupliceras, kopieras, reproduceras, spridas, användas för att skapa härledda verk, ändras eller på annat sätt användas för något ändamål utan föregående skriftligt tillstånd av ISCAR SVERIGE AB. Utan att det påverkar giltigheten hos den ovan angivna allmänna bestämmelsen får inga av ISCARs namn, patent och registrerade eller oregistrerade varumärken användas utan föregående skriftligt medgivande från ISCAR. Dessa får inte under några omständigheter användas på ett sätt som kan vara vilseledande och/eller som kan ge upphov till förväxling.

Inga licenser, tillstånd, rättigheter eller anspråk av något slag tillerkänns någon som använder denna webbplats, och du erhåller inga sådana rättigheter genom att köpa någon produkt eller tjänst från oss.

Överträdelser av dessa bestämmelser är uttryckligen förbjudna enligt lag och kan resultera i allvarliga civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. Överträdelser kan leda till rättsliga åtgärder i den största utsträckning som är tillåten enligt lag.

Detta meddelande avser alla sidor som ingår i eller kan komma att ingå i och/eller sammanlänkas med ISCARs webbplats, även om de inte är försedda med ett meddelande om upphovsrätts- eller varumärkesskydd. Mottagandet av denna HTML-sida eller någon annan sida som innehåller en länk till denna sida ska anses utgöra samtycke till dessa villkor utan några invändningar.

Hyperlänkar

Det kan hända att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser eller resurser. Eftersom vi inte har något ansvar för eller någon kontroll över dessa webbplatser och innehållet på dem förbinder du dig härmed att inte hålla ISCAR ansvarigt för sådana andra webbplatser, såsom för dessas tillgänglighet eller innehåll, den typ av tjänster som erbjuds via dem, den reklam och/eller produkter de innehåller eller deras form. Du är också medveten om att vi inte har något direkt eller indirekt ansvar och inte kan ställas till svars för någon ekonomisk eller annan skada eller förlust som har uppstått eller påstås ha uppstått till följd av eller i samband med användning av eller förlitande på något sådant innehåll eller någon vara eller tjänst som är tillgänglig på eller genom sådana andra webbplatser eller resurser.

Vidare är du medveten om att ISCAR inte har något ansvar för att material som ingår i eller hänvisas till på dessa andra webbplatser är korrekt, lagligt, sedligt, upphovsskyddat, överensstämmande eller tillgängligt eller för någon annan aspekt av innehållet, och inte kan ställas till svars för detta. Förekomsten av sådana länkar innebär inte att ISCAR stöder webbplatsen eller har något samband med de som driver den eller tillhandahåller resurserna.

Utan att det påverkar giltigheten hos den ovan angivna allmänna bestämmelsen förbinder du dig särskilt att inte skapa några direkta eller indirekta länkar till vår webbplats utan föregående skriftligt medgivande från oss.

Korrekthet och tillgång

Vi ser regelbundet över och modifierar alla uppgifter på denna webbplats, såsom till exempel data, figurer, specifikationer och namn, för att se till att de överensstämmer med den senaste utvecklingen och de senaste publikationerna. Men trots att vi omsorgsfullt och oavbrutet granskar sidorna kan vi inte under några omständigheter garantera att de tjänster som förtecknas på vår webbplats och/eller de uppgifter som finns på den är korrekta och tillgängliga och att du har åtkomst till dem. Vi påtar oss inte något ansvar eller några skyldigheter för utelämnade eller felaktiga uppgifter och vi kan inte garantera att tjänsten är tillgänglig vid någon viss tidpunkt. Vi kan inte garantera att alla detaljuppgifter på vår webbplats är exakta, korrekta och fullständiga, eller att informationen på denna webbplats är helt tillförlitlig. Eftersom du använder denna webbplats på egen risk bör du utnyttja alla tillgängliga medel och vidta försiktighetsåtgärder för att komma till rätta med ovanstående.

Säkerhet

Tyvärr är ingen dataöverföring via internet garanterat säker till 100 %. Vi kan inte säkerställa eller garantera att uppgifter som du skickar via internet är skyddade, och allt du översänder till oss skickar du på egen risk. Vi hanterar och använder dock alla uppgifter som vi erhåller från dig i enlighet med vår integritetspolicy och på ett sådant sätt att din integritet skyddas.

Om det känns otryggt att skicka information via internet kan du alltid kontakta din lokala Iscar-distributör i stället.

FRISKRIVNING FRÅN OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att lämna korrekt och uppdaterad information på webbplatsen och se till att den fungerar väl och säkert lämnar vi inga garantier för eller utfästelser om att denna information eller någon del av den eller produkterna eller annat material och/eller tjänster som erbjuds via webbplatsen (nedan kallat innehållet) är exakt och/eller av god kvalitet och/eller lämpligt och/eller lämnas i rätt tid och/eller är åtkomligt och/eller tillgängligt och/eller fullständigt och/eller tillförlitligt och/eller korrekt.

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att webbplatsen och/eller innehållet på den är eller kommer att vara tillgängligt vid någon viss tidpunkt eller på någon viss plats, och vi utlovar inte att brister eller fel kommer att korrigeras eller att innehållet är fritt från virus och andra skadliga komponenter. Eftersom det ovan definierade innehållet tillhandahålls utan någon form av uttrycklig eller underförstådd garanti bör du inte förlita dig på något av innehållet. Vi tillhandahåller webbplatsen och det ovan definierade innehållet i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgång”, och du får använda det i enlighet med användningsvillkoren och på egen risk.

ISCAR, dess närstående bolag, dotterbolag, anställda, distributörer, styrelseledamöter och agenter ansvarar inte för fel eller utelämnande eller införlivande av material i innehållet eller i utbudet eller leveranserna. De ansvarar inte heller för någon form av förlust eller skada (däribland ekonomiska skador, särskilda skador, direkta och indirekta skador, följdskador, sambandsskador, förutsägbara och oförutsägbara skador och/eller straffskadestånd) som kan uppkomma till följd av eller i samband med denna webbplats eller innehållet.

Vi friskriver oss uttryckligen från alla garantier, däribland garantier för säljbarhet, lämplighet för ett speciellt syfte och/eller skydd mot intrång i tredje parts rättigheter när det gäller tjänsterna och/eller innehållet och/eller eventuella problem som kan uppkomma till följd av eller i samband med denna webbplats. Denna friskrivning gäller oberoende av om den påstådda skyldigheten baserar sig på avtalsförhållanden, civilrättsliga överträdelser, försumlighet, strikt ansvarsskyldighet eller annan rättsgrund, och oberoende av om ISCAR och/eller något av dess närstående bolag har informerats om att sådana skador eller förluster kan uppkomma.

Du samtycker uttryckligen till att inte göra anspråk eller på annat sätt förlita dig på någon garanti som inte särskilt anges i detta avtal eftersom sådana garantier inte är giltiga. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter friskrivning från eller begränsning av ansvar för olika slags skador begränsar sig ISCARs maximala ansvar i sådana jurisdiktioner till, och får inte överstiga, den lägsta grad av ansvar som har fastställts och/eller är tillåten enligt lag i sådana jurisdiktioner.

SKADEERSÄTTNING

Du ska gottgöra och/eller ersätta ISCAR och dess dotterbolag, närstående bolag, styrelseledamöter, distributörer, agenter och anställda och hålla dem skadeslösa från alla anspråk, skyldigheter och krav, däribland rimliga advokatarvoden, som rör din användning och/eller material eller information som du sprider eller på annat sätt översänder via webbplatsen, och som kan uppkomma till följd av eller sammanhänga med att du agerar olämpligt eller använder eller missbrukar denna webbplats. Utan att det inverkar på din skyldighet att gottgöra och/eller ersätta ISCAR även för överträdelser av dessa användningsvillkor förbehåller vi oss rätten att ensamma gå i svaromål och utöva full kontroll över hanteringen av ärenden som rör krav på skadeersättning från dig. Du förbinder dig att till fullo samarbeta med ISCAR i sådana ärenden och att agera i enlighet med ISCARs juridiska rådgivning avseende användningen av tillgängliga rättsmedel.

Internationell användning

[Ange varumärkesnamnet] gör inga utfästelser om att material och/eller tjänster och/eller innehåll, enligt definitionen ovan, på denna webbplats är eller kan bli tillgängliga eller lämpliga i territorier utanför det territorium där tjänsterna utförs och/eller erbjuds. Alla tjänster och/eller allt innehåll på webbplatsen, inklusive alla produkter som vi vid någon tidpunkt kan erbjuda utbjuds endast på grundval av inhemska och lokala transaktioner. Du samtycker särskilt till att alla produkter och/eller tjänster som du kan komma att beställa från ISCAR om ISCAR väljer att tillhandahålla dem kommer att tillhandahållas från och av ISCARs lokala lagligen erkända företrädare i territoriet i fråga. Sådana transaktioner, affärer, uppgörelser eller tjänster ska anses vara lokala affärer som genomförs i enlighet med alla nedan angivna försäljningsvillkor och i enlighet med alla relevanta bestämmelser i den lokala lagstiftningen i landet i fråga. Klicka här för att komma till försäljningsvillkoren.

Det är förbjudet att öppna denna webbplats och/eller använda innehållet från territorier där detta är olagligt. Om du gör det i strid mot denna bestämmelse handlar du på egen risk och har hela ansvaret för efterlevnaden av alla lokala lagar.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användningsvillkor ska lyda under och tolkas i enlighet med lagen i det land där ISCAR SVERIGE AB är registrerat. Du samtycker uttryckligen till att alla anspråk eller rättsliga åtgärder som följer av eller sammanhänger med dessa användningsvillkor eller din användning av denna webbplats ska avgöras av behörig domstol eller annan instans i det land där ISCAR SVERIGE AB är registrerat. Vidare samtycker du till att underkasta dig denna domstol/instans personliga jurisdiktion vid avgörandet av sådana anspråk eller tvister.

Olämpligt agerande, felaktig användning och störningar

Du är ansvarig för ditt agerande och/eller för material som du lägger upp eller översänder på eller via webbplatsen, och får inte använda webbplatsen och/eller någon av de tjänster som finns tillgängliga på den för att erbjuda, skicka, sprida, länka till eller infordra innehåll eller material som i) strider mot eller kan strida mot någon lag eller förordning, något avtal eller något beteende som anses lämpligt på internet och hos webbanvändare och/eller som ii) är eller kan vara olagligt, vilseledande, felaktigt, ofullständigt, skadligt, hotfullt, trakasserande, stötande, nedsättande, olämpligt, våldsamt, oanständigt, pornografiskt, ärekränkande eller integritetskränkande och/eller som iii) gör eller kan göra intrång i någon annans immateriella eller andra rättigheter och/eller som iv) innehåller eller kan innehålla virus eller andra datafiler eller program som är utformade eller avsedda att eller som kan störa, skada eller vara till hinder för eller begränsa funktionssättet hos någon del av webbplatsen och/eller någon utrustning eller programvara och/eller som v) hindrar eller stör eller kan hindra eller störa driften av webbplatsen och/eller som vi) används eller kan användas av obehöriga personer för syften som inte överensstämmer med användningsvillkoren.

Ordergodkännande och underskrifter

Det innehåll och de tjänster som är tillgängliga på webbplatsen erbjuds under förutsättning att alla försäljningsvillkor uppfylls och i enlighet med dessa användningsvillkor. Alla elektroniska order som du lägger och/eller översänder på eller via webbplatsen under ditt användarnamn betraktas, om de mottas och godkänns av ISCAR, som att du accepterar det anbud du fått av oss. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig via e-post, telefon, post eller på andra rimliga sätt i syfte att kontrollera din identitet, klargöra din order, diskutera kredit- och betalningsvillkor, verifiera din leveransadress och ditt önskade leveranssätt samt för andra syften som har med din order att göra.

Du samtycker särskilt till att ett lagligen bindande köp- och/eller serviceavtal ingås mellan dig och ISCAR när din order mottas, förutsatt att vi accepterar, godkänner och bekräftar denna order genom att utfärda en orderbekräftelse med ett referensnummer som motsvarar ditt ordernummer. Om din orderbekräftelse endast gäller en del av din order avser avtalet mellan oss bara den del av ordern som vi accepterade och godkände. Vi kan godkänna eller inte godkänna din order helt eller delvis efter eget gottfinnande och utan att behöva motivera vårt beslut. Om vi beslutar att endast godkänna en del av din order har du inte rätt att ställa anspråk och/eller krav, och du har heller ingen rätt till kompensation för den del av ordern som vi inte godkände.

Du förbinder dig uttryckligen i förväg att inte hävda att ordrar från dig som vi har bekräftat inte skulle utgöra en beställning från dig till oss, eller att inget avtal skulle ha ingåtts mellan dig och ISCAR av skäl som att det till exempel saknas en namnteckning och/eller ett meddelande om att anbudet har accepterats.

Särskiljbarhet och integration

Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan dig och ISCAR avseende webbplatsen och allt innehåll på den enligt definitionen ovan. Användningsvillkoren i sin helhet ersätter och har företräde framför tidigare eller samtida förhandlingar, utfästelser och förslag (som har framförts muntligt, skriftligt, på elektronisk väg eller på annat sätt) mellan dig och ISCAR.

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor helt eller delvis befinns vara ogiltig eller av annat skäl omöjlig att tillämpa ska denna bestämmelse tolkas, tillämpas och genomdrivas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag och som återspeglar de uppriktiga avsikter som kommer till uttryck i dessa användningsvillkor. Övriga bestämmelser ska fortsätta att gälla till fullo.

Uppsägning

ISCAR förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta och/eller begränsa åtkomsten till hela webbplatsen eller delar av den och/eller dess innehåll, med eller utan föregående meddelande.© IMC International Metalworking Companies B.V. Med ensamrätt [april 2018]